Home > Big Data Display For Factory

ดูข้อมูลจากมิเตอร์ได้ง่ายและชัดเจนกว่าเดิมด้วย Big Data Display !

  • ข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ชัด ตัวเล็ก มองยาก  เสียเวลาเดินไปดู
  • ต้องการนำค่าที่สำคัญจาก Server, PLC, Machine ออกมาโชว์ให้เห็นแบบใหญ่ๆ

Big Data Display for Factory เรารับออกแบบป้ายแสดงผลขนาดใหญ่ LED Display, LED TV สำหรับโรงงาน โดยการดึงค่าจาก Server , PLC , Machine แสดงให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้เห็นข้อมูลอย่างชัดเจนและขนาดใหญ่ – ตามระบบ ควบคุมการผลิตด้วยการมองเห็น ของโรงงาน

วิดีโอแนะนำระบบ Big Data Display

รับออกแบบ Big Data Display เพื่อรับค่าจาก PLC, Server, Machine

สำหรับ บริษัทที่ดูแลระบบ Automation ให้โรงงานต่างๆ ที่มีข้อมูลอยู่แล้วกำลังมองหา บริษัท ที่ทำส่วน LED Display ขนาดใหญ่ แสดงค่าการผลิต เราช่วยคุณได้ สามารถรับ Protocol ได้หลายรูปแบบ Custom ใหม่ได้ตามความต้องการ

083-096-2657

บริการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือในการออกแบบ ระบบ Big Data Display For Factory

ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ, นัดหมายดูหน้างานสรุป Requirement – ระบบ ควบคุมการผลิต ด้วยการมองเห็น, Andon System โดยวิศวกร ที่เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรง

ตัวอย่าง รายละเอียดการทำงานสำหรับผู้รับเหมาหรือลูกค้าที่มีข้อมูลอยู่แล้ว

  1. ใช้เลขฐาน 16 (Hex) ในการรับ-ส่ง Protocol
  2. ระบบที่ใช้ในการรับ-ส่งข็อมูลเป็นแบบ TCP/IP(LAN) โดยการระบุ IP ของ LED Display แต่ละตัวไม่ให้ซ้ำกัน
  3. รับ-ส่งข้อมูล Protocol ในแบบ Modbus RTU
  4. สามารถ ออกแบบ Protocol ใหม่ตามตกลงกันได้
  5. Board ส่ง Respond กลับไปยังอุปกรณ์

ตัวอย่าง รูปแบบ Protocol

ตัวอย่างปัญหา ประเภทอุตสาหรรมที่มีการควบคุมอุณหภูมิเพื่อไม่ให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์เสียหาย

ก่อนปรับปรุง พนักงานมองเห็นอุณหภูมิของห้องแต่ละห้องไม่ชัดเจน ถ้าอุณหภูมิเกินกำหนดจะทำให้เกิดความเสียหายได้
หลังปรับปรุง พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องรับรู้จากการมองเห็นได้ดียิ่งขึ้น ลดความผิดพลาดและป้องกัน เมื่ออุณหภูมิเกินกว่าที่กำหนด

ตัวอย่างปัญหา ประเภทอุตสาหรรมที่มีรถบรรทุกเข้าออกเพื่อรับ-ส่งสินค้า

ก่อนปรับปรุง เมื่อพนักงานขับรถบรรทุกเข้ามาที่จุดชั่งน้ำหนัก ไม่ทราบถึงขั้นตอนต่อไปว่าต้องไปที่ช่องไหนในการรับสินค้า และเข้าช่องผิด โหลดสินค้าผิดรุ่น
หลังปรับปรุง ทำให้พนักงานขับรถบรรทุกรับรู้ว่าต้องไปเข้าช่องไหน และไม่เกิดการ โหลดสินค้าผิดรุ่น

ตัวอย่างปัญหา บริษัทหรือโรงงานต่างๆที่มีลานจอดรถหลายแห่ง

ก่อนปรับปรุง เมื่อพนักงานมาถึงต้องเสียเวลาในการวนหาที่จอดรถทำให้เสียเวลาอย่างมากในการเข้างาน 
หลังปรับปรุง เมื่อนำบอร์ดเข้ามาช่วยในการรับรู้ทำให้พนักงานไม่ต้องเสียเวลาในการวนหาที่จอด ช่วยให้เข้างานได้ทันเวลา

การทดสอบก่อนส่งมอบให้ลูกค้า

ตัวอย่างลูกค้าของเรา

สนใจและต้องการสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อเรา