Home > Machine Downtime Management

หากโรงงานของคุณกำลังประสบปัญหาเหล่านี้ !

 • เสียเวลากับการเกิด Downtime มากไป
 • พนักงานรับรู้ถึงการเกิด Downtime แต่ไม่สนใจ
 • ทีมช่างหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาแก้ไขช้า

Machine Downtime Management System ได้รับการออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาการเกิด Downtime จากปัญหาที่เกิดขึ้น พนักงานหรือทีมช่างที่เกี่ยวข้องไม่มีความกระตือรือร้นในการเข้าไปแก้ไขเมื่อเกิด Downtime หรือเข้าไปที่หน้างานช้า ทำให้เสียเวลาจากการรอคอยเป็นอย่างมาก

Video แนะนำระบบ Machine Downtime

โทรรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้ Machine Downtime Management System สำหรับโรงงานต่างๆ

 • แก้ปัญหาความสูญเปล่า(8 waste) จากการรอคอย และ จากกระบวนการ
 • เกิดปัญหาแล้วรู้ทันที กระตุ้นพนักงานที่เกี่ยวข้องให้รีบดำเนินการแก้ไข
 • กระบวนการทำงานเป็นระบบมากขึ้น สอดคล้องกับหลักการ ECRS
 • แก้ปัญหา Downtime ใน Line ผลิต แจ้งเตือนทันที, จับเวลา, Key สาเหตุ, จับเวลาตั้งแต่เริ่ม Down จนมีคนมาซ่อม, เวลาที่ใข้แก้ไข
 • ยอดการผลิตเพิ่มขึ้น เวลาในการเกิด Downtime ลดลง
083-096-2657

บริการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือในการออกแบบ ระบบ Machine Downtime Management System

ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ, นัดหมายดูหน้างานสรุป Requirement – ระบบ ควบคุมการผลิต ด้วยการมองเห็น, Andon System โดยวิศวกร ที่เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรง

การทำงานของระบบ Machine Downtime

สามารถเรียกดูผลกระบวนการผลิตผ่านได้จากมือถือ หรือ ผ่าน Web Browser รายละเอียดของชุดข้อมูล มีดังต่อไปนี้

 • Downtime Data Record
 • Production Data Record

ส่งสถานะแจ้งเตือน Machine Downtime ไปยังกลุ่มของ Application Line ที่กำหนดไว้ได้ (รองรับการสร้างกลุ่ม Line สูงสุด 10 กลุ่ม) ข้อมูลสถานะของการแจ้งเตือน Machine Downtime มีดังนี้

 • ชื่อของสายการผลิต
 • Machine Number ที่เกิดสถานะ Downtime
 • เวลาที่เกิด Machine Downtime

Production & Downtime Data  Record Realtime

จะเป็นการเรียกดูข้อมูลการเกิด Machine Downtime โดยรวมแบบ ตารางโดยสามารถเลือกดูย้อนหลังได้โดยเลือกวันที่ และ Machine Name ที่ต้องการ โดยจะเก็บข้อมูลเวลา Start Downtime, End Downtime และ Total Downtime

แสดงถึงเครื่องจักรที่มีปัญหารับรู้ได้อย่างรวดเร็ว

ตัวอย่างปัญหา สำหรับทุกประเภทอุตสาหกกรรมที่ทำงานร่วมกับเครื่่องจักร

ก่อนปรับปรุง พนักงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ ACTIVE เมื่อเกิดปัญหาได้รับการแก้ไขล่าช้า เสียเวลาในการเกิด Down Time โดยเปล่าประโยชน์
หลังปรับปรุง เมื่อเกิดปัญหาพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องรับรู้จได้ทันที เวลาในการเกิด Down Time ลดลง ยอดการผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิมหลังทำการปรับปรุง

ตัวอย่าง LINE ALERT BREAKDOWN

เมื่อเครื่องจักรเกิดขัดข้อง Software จะทำการส่งข้อความเข้า Application Line ที่สร้าง Group แล้วเชื่อมต่อกับ Software เพื่อให้ Line Notify ส่งข้อความแจ้งเตือน Start Downtime ไปยัง Group ที่ได้ตั้งเอาไว้

การทดสอบก่อนส่งมอบให้ลูกค้า

ตัวอย่างลูกค้าของเรา

สนใจและต้องการสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อเรา